گنجینه سازگار(انبارداری)

14

گنجینه سازگار (انبارداری)

مدیریت، کنترل و برنامه ریزی وجوه نقد و منابع مصرف به واسطه ویژگی های خاص آن، از جمله سهولت جابجایی، در دسترس بودن و … با هدف تخصیص صحیح و مناسب منابع از عوامل ضروری در هر سازمان می باشد.

انبارداری عبارت است از دریافت مواد و اقلام، نگهداری صحیح و تحویل به موقع آن ها به مصرف کننده با رعایت مقررات و دستورالعمل های مربوطه، با صرف کمترین وقت و هزینه، در چهارچوب ضوابط قانونی.

کنترل و مکانیزه نمودن ورود و خروج مواد اولیه، کالاهای مصرفی، نیمه ساخته ها، محصولات،قطعات و… همچنین مدیریت تمامی فعالیت های مربوط به گردش و موجودی کالاها از بزرگ ترین دغدغه هایی می باشد که مدیران با آن رو برو هستند.

sabt sfarsh katalogh list emkanat-3