توانمندیها و وجوه تمایز

 توانمندی ها و وجوه تمایز(Capabilities and Differentiation Faces):

فرآیندگرایی: با شناسایی و ارزیابی فعالیت ها، توالی و ارتباط منطقی بین آن ها، می توان فرآیند گرایی را در تمامی سطوح سازمان ها پیاده سازی نمود.

 

انعطاف و انطباق پذیری: قابلیت انعطاف و انطباق نرم افزارها برای هر سازمان براساس نیاز و درخواست های مشتریان به سهولت میسر است.

 

انعطاف و توسعه پذیری: حرکت تدریجی به سمت فرآیندهای مطلوب و پاسخگویی به نیازهای جدید سازمان ها لازمه انعطاف و توسعه پذیری هر نرم افزار است که به راحتی در این نرم افزارها امکان پذیر می باشد.

 

تغییر پذیری: متغیر بودن شرایط درون و برون سازمان ها و تغییر نیازهای روزآمد مشتری امری اجتناب ناپذیر است. با توجه به طراحی های مبسوط و جامعِ اولیه، اعمال تغییرات منطقی در نرم نیز میسر می باشد.

 

فراگیری: در نرم افزار ها سعی شده تمامی فرآیند ها، فعالیت ها و… روال موجود یک سازمان به صورت جامع و فراگیر اجرا و پشتیبانی گردد.

 

برنامه ریزی: امکان برنامه ریزی های کوتاه مدت (حتی لحظه ای) و بلند مدت در هر سطحی از این سیستم و بر اساس اطلاعات موجود به راحتی امکان پذیر است.

 

غلبه بر مقاومت سازمانی: به دلیل مشارکت خود کاربران در تمامی مراحل و استقرار سیستم، همچنین کاربر پسند بودن، نرم افزار موجودیت بومی پیدا کرده، مقاومت افراد در سازمان، به حداقل می رسد.

 

و….. موارد بسیاری دیگر که می توان از آن ها نام برد.

سازگار،راهکاری ماندگار