حجره سازگار(فروشگاه)

20

حجره سازگار (فروشگاه)

سامانه حجره سازگار (فروشگاه) قابلیت ثبت هرگونه فعالیت مالی را در چهارچوب یک فرم و به صورت یکجا و در اختیار کاربر قرار می دهد.

در اختیار داشتن فرمی که در آن بتوان انواع عملیات مالی با یک طرف حساب مانند: خرید، فروش، دریافت و پرداخت چک، تخفیفات، انواع حواله و … را بصورت همزمان ثبت نمود و انعکاس مالی آن را یکجا مشاهده کرد، از ایده آل های فروشگاه های عمده و واحدهای بازرگانی می باشد.

آنچه در فرم عملیات ترکیبی اتفاق می افتد آن است که با ثبت هر ردیف از هر نوع عملیات بایستی هوشمندانه وضعیت حساب شخص را کنترل نمود.

این سامانه در ارتباط با سامانه حسابداری و انبارداری و خزانه داری سازگار می تواند کلیه عملیات مالی و گردش کالا و اسنادی را به صورت خودکار انجام داده و هماهنگی و انسجام آن با سامانه های دیگر باعث می گردد مبتدی ترین کاربران بتوانند از مزایا تخصصی و حرفه ای آن بهره ببرند.

مدیریت دوره های مالی گذشته (باز و بسته) به صورت همزمان در یک فرم پیش بینی شده و دسترسی

به ادوار مالی دیگر بدون صرف کمترین زمان مقدور است.

 

sabt sfarsh katalogh list emkanat-3