فرآورد سازگار(تولید)

7

فرآورد سازگار (تولید)

در جهان صنعتی امروز، تولید و مدیریت آن به عنوان یک سلاح رقابتی مطرح می شود به طوریکه می توان با برنامه ریزی و کنترل درست تولید از حداکثر توان ماشین آلات و نیروی انسانی استفاده نموده با صرف کمترین هزینه و مواد مصرفی بیشترین بهره وری را بدست آوریم.

بنابراین با در دست داشتن درخت محصول، نوع مواد مصرفی، انواع فرمول ساخت محصولات، زمان سنجی تولید و … می توان به راحتی بهای تمام شده را کاهش و سودآوری را افزایش دهیم که این کار با سیستم جامع تولید اصفهان سازگار به راحتی میسر است.

 

 

sabt sfarsh katalogh list emkanat-3