پیشکار سازگار(مدیریت ارتباطات)

32

پیشکار سازگار (مدیریت ارتباطات)

در بازار رقابتی امروز حفظ مشتریان فعلی، شناخت و جذب مشتریان جدید، دسترسی به بازارهای هدف، شناسایی رقبا و …  از اهمیت به سزایی برخوردار است. با استفاده از نرم افزار CRM (Customer Relationship Management) شرکت اصفهان سازگار نه تنها تمامی اطلاعات مهم و کاربردی مشتریان، نیازهای بازار، وضعیت رقبای داخلی و خارجی، گردآوری و یکپارچه می شود، بلکه با مدیریت بر فعالیت ها و ارتباطات درون و برون سازمانی باعث افزایش سود و کاهش هزینه های مجموعه می گردد.

 

sabt sfarsh katalogh list emkanat-3