دادیک سازگار(حقوق و دستمزد)

8

دادیک سازگار (حقوق و دستمزد)

با توجه به توسعه روزافزون نیازهای سازمان ها در مدیریت بخش های مختلف از جمله حقوق و دستمزد، و سامانه های قابل تلفیق و همگام با آن، گروه نرم افزاری سازگار مبادرت به طراحی و تولید سامانه ای تحت عنوان “دادیک سازگار” نمود. (دادیک در پارسی به معنی دستمزد است).

در این سامانه که بر پایه ۲۶ سال طراحی سامانه حقوق و دستمزد همراه با کاربرد در بیش از ۵۰۰ مجموعه بوده است سعی بر آن بوده که کلیه امکانات پایه ای و قانونی همراه با سفارش های مشتریان در نظر گرفته شود و همراه با توسعه علوم مدیریتی، در همگامی و همراهی با سامانه های کارگزینی، مدیریت و ساختار منابع انسانی سازمان، آموزش ضمن خدمت، تولید، سامانه مالی و …. در ارتباط قرار گیرد و قابلیت یکپارچه سازی این سامانه ها با یکدیگر پیش بینی شده است.

sabt sfarsh kataloghlist emkanat-3