کارگزار سازگار(مدیریت صورت وضعیت پیمانکاری)

15

کارگزار سازگار (مدیریت صورت وضعیت پیمانکاری)

اغلب سازمانی هایی که به صورت پروژه ای،مناقصه ای کاری عملیاتی را انجام می دهند ضرورت به کارگیری سامانه “کارگزار سازگار” را می دانند، اینگونه سازمان ها باید بتوانند هزینه های هر پروژه را به تفکیک نوع و زیر گروه هر نوع محاسبه، ثبت و نگهداری نمایند. در اکثر اینگونه سازمان ها مقایسه هزینه ها از سطح کلان تا خرد و قیمت تمام شده و سود و زیان هر پروژه نسبت به سایر پروژه ها و ضریب مغایرت آنها می تواند برای تصمیم گیری در قیمت دهی و اجرا مورد استفاده قرار گیرد.

همچنین مدیریت روال اجرایی و هزینه ها در حین اجرای کارها می تواند به موقع مانع از خرج تراشی و هزینه تمام شده بالاتر از حد انتظار و پیش بینی شده شود.

استفاده از تعرفه های تعیین شده از سوی سازمان برنامه و بودجه، اتحادیه های صنفی، سازمان های نظام مهندسی، نظام پزشکی و … و شرایط انجام هرگونه عملیات تعیین شده است. همچنین استفاده از آنها در ارایه صورت برآوردهای اولیه، تهیه صورت وضعیت و مدیریت عملکرد افراد زیرمجموعه پیمانکاران در این سامانه در نظر گرفته شده است.

با استفاده از این سامانه می توان کلیه فرآیندهای محاسباتی در اجرای هر پروژه را در قالب یک قرارداد از ابتدا تا انتها ردیابی و مدیریت نمود.

کاربرد این سامانه جهت کارگزاران (پیمانکاران،مناقصه کاران و …) یا حتی کارفرمایانِ پروژه هایِ عمرانی توصیه می گردد.

دیگر سامانه هایی که قابلیت یکپارچه شدن و همراهی با “کارگزار سازگار” را دارند و به درخواست مشتری قابل افزایش به سامانه اصلی (کارگزار سازگار) می باشند به شرح زیر است.

گنجه سازگار : سامانه حسابداری مالی و خزانه داری

گنجینه سازگار : سامانه انبارداری

دادیک سازگار : سامانه مدیریت منابع انسانی، کارگزینی، حقوق و دستمزد

پیشکار سازگار : سامانه مدیریت ارتباطات و گردش کار داخلی در سازمان
sabt sfarsh katalogh list emkanat-3