ارزش ها

ارزش ها(values)

•درستی و صداقت: اخلاقیات بنیاد و نهاد فعالیت های کاری ما است. عدالت و احترام همراه با درستی و صداقت را در تمامی کارهایمان و برای تمامی ذی نفعان سرلوحه کار خود قرار داده ایم .


•خلاقیت و نوآوری:
ما از تلفیق خلاقیت و نو آوری با تجریه و تخصص خود راهکارهای جدید می آفرینیم تا برای مشتریان، رضایت و منفعت برای کارکنامان، انگیزه و شادابی ایجاد نماییم.


•کارکنان:
بقای هر شرکتی را کارکنان آن تضمین می نماید بنابراین کارکنان خود را به عنوان اصلی ترین سرمایه ی شرکت ارج نهاده و از آن ها حمایت می نماییم.


•مشتری:
ما با توجه به نیاز واقعی و مصلحت مشتری در زمان حال و آینده، بهترین و جامع ترین راه حل را در اختیار ایشان قرار می دهیم تا رضایت، موفقیت، پیشرفت و سود آوری شان را تضمین نماییم.

 
•فرهنگ سازمانی:
برتری منافع شرکت به منافع شخصی از مهترین اصول فرهنگ سازمانی ما می باشد که به آن افتخار می کنیم.


•کیفیت:
بالاترین کیفیت در خدمات و محصولات خود را به عنوان تضمین و تبلیغ کارمان مد نظر گرفته، به آن پایبندیم.


•کار گروهی:
اجرای کار گروهی در شرکت ما نه تنها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است، بلکه ترویج و تبیین آن در بین مشتریان نیز جزو رسالت سازمانی این شرکت محسوب می گردد.


•تعالی:
رسیدن به تعالی و سازمانی یکی از اهداف استراتژیک و الگوهای عملکردی شرکت ما می باشد که همگی در تحقق آن تلاش می نماییم.

سازگار، راهکاری ماندگار