کشتارگاه سازگار

بروز‌‌ رسانی
اطلاعات تکمیلی
آموزش
جدید چه خبر

کشتارگاه سازگار

بروز‌‌ رسانی
اطلاعات تکمیلی
آموزش
جدید چه خبر
سامانه داطو سازگار بر مبنای نیازهای بررسی شده در امور اجرایی کشتارگاه‌های صنعتی (دام / طیور) طراحی و تهیه شده است. سابقه تجربه تولید این سامانه به سال 1370 و سامانه تحت داس Dos Based تهیه شده توسط گروه سازگار است که کماکان در مجموعه‌های کشتارگاهی مورد استفاده است. به دلیل توسعه امکانات در سامانه‌های تحت ویندوز و ایجاد نیازهای جدید و بستر ایجاد شده توسط اینترنت که قابلیت‌های دورکاری و دور مدیریتی را فراهم می‌نماید همچنین ایجاد رفتارهای مدیریتی که توسط آن می‌توان نظارت و کنترل دقیق‌تری را بر عملیات حادث شده در اینگونه واحدها ما را بر آن داشت که بازطراحی و نازنگری در این سامانه را در دستور کار خود قرارداده و پس از استقرار اولین نگارش آن در یکی از کشتارگاه‌های پیشرو که 28 سال از سامانه قدیمی این گروه استفاده می‌نمود، به صورت پایلوت (آزمایشی) در شهر اصفهان، و ایجاد تسهیلات بیشتر در استفاده علمیاتی از آن، آماده استفاده و به کارگیری در سایر کشتارگاه‌های سراسر کشور گردید. مبانی در نظر گرفته شده در این سامانه عبارتند از:
1 - فرآیندمحوری عملیات براساس ورود و خروج هرگونه کالا از درب کشتارگاه.
2 - وابستگی عملیات زیر به ثبت عملیات ردیف 1 . در صورت عدم ثبت عملیات ورود و خروج کالا، هیچگونه عملیاتی در بخش‌‌های زیر قابل ثبت نمی‌باشد.
2-1 - ثبت عملیات کشتار کارمزدی (آزاد کش که در این حالت وظیفه کشتارگاه تبدیل زنده به محصول اولیه کشتاری است و کشتارگاه ذینفع دستمزد خدمات و آلایش‌های حاصله از کشتار است).
2-2 - ثبت عملیات کشتار داخلی (کشتارهایی که برای کشتارگاه انجام می‌شود و ذینفع آن در کلیه مراحل خرید، فروش، محصول و ... کشتارگاه می‌باشد) .
2-3 - ثبت خروج کالاهای کارمزدی کشتار شده (در مالکیت آزاد کش‌ها).
2-4 - ثبت خروج محصولات کشتارگاهی (کالای اصلی و قطعات حاصله از کالای اصلی) توسط توزیع‌کنندگان.
2-5 - ثبت عملیات توزیع که در صورت خروج محصولات کشتارگاهی، قابل ثبت می‌باشد.
2-6 - سایر عملیات گردش کالا اعم از قطعات و لوازم مصرفی که به کشتارگاه وارد می‌گردد.
3 - ثبت عملیات تبدیل محصول اولیه کشتارگاه به محصولات دیگر اعم از : کالاهای انجمادی، قطعات حاصله و ....
4 - مدیریت صدور و یا تعریف برگه‌های تردد در کشتارگاه که به واسطه وجود داشبورد مدیریتی، می‌توان کلیه ترددها را مدیریت و عملیات وابسته به آنها را تحت کنترل درآورد.
5 - بخش‌های دیگری که در ارتباط با این سامانه می‌باشند عبارتند از : حسابداری مالی، خزانه داری، انبارداری (که تعداد انبار بسته به نیاز سازمان، قابل افزایش است).
6 - جداول انحصاری و ویژه کشتارگاه در تعریف انواع کالای در گردش در کشتار مانند (محصولات اولیه کشتار، قطعات، آلایش‌ها)
گالری تصاویر از نرم افزار